เงื่อนไขการใช้บริการ

ข้อความต่อไปนี้ “ผู้อ่าน” หมายถึง ผู้อ่านบทความ หรือเนื้อหาต่างๆ บนเว็บไซต์ TravelRouteSetter.Club

“ผู้เขียน” หรือ “RouteSetter” หมายถึง ผู้เขียนบทความ รีวิว หรือเนื้อหาต่างๆ บนเว็บไซต์ TravelRouteSetter.Club

เงื่อนไขการใช้บริการ

ยินดีต้อนรับผู้ใช้บริการเข้าสู่เว็บไซต์ TravelRouteSetter.Club ที่ให้บริการบทความการท่องเที่ยว รีวิวการท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆ รวมถึงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ (“บริการของเรา”)

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการดังต่อไปนี้ จะผูกพันสำหรับการเข้าถึงและการใช้บริการของเรา รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในการใช้บริการ (“ข้อตกลงการใช้บริการ”) ผู้ใช้บริการโปรดอ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ อย่างละเอียดรอบครอบ และหากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเรา

ข้อ 1. การใช้บริการเว็บไซต์ TravelRouteSetter.Club

1.1 กรณีผู้อ่าน

 1. ผู้อ่านสามารถเข้ามาใช้บริการ TravelRouteSetter.Club ได้โดยการอ่านบทความการท่องเที่ยว รีวิวการท่องเที่ยว รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 2. ผู้อ่านอาจนำบทความการท่องเที่ยว รีวิวการท่องเที่ยว ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศบนเว็บไซต์ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ TravelRouteSetter.Club ไปเผยแพร่บน social media หรือตามช่องทางที่ผู้ให้บริการได้อนุญาตไว้ โดยอ้างอิงที่มาจากเว็บไซต์ TravelRouteSetter.Club

1.2 กรณี RouteSetter

 1. ในการเป็น RouteSetter ท่านจะต้องดำเนินการสมัครสมาชิกตามวิธีการที่ผู้ให้บริการกำหนด เพื่อที่จะเข้าถึงหรือใช้บริการของเรา โดย TravelRouteSetter.Club มีหน้าที่เก็บชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไว้เป็นความลับ รวมถึงตรวจเช็คการเข้าใช้งานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการเข้าใช้บัญชีผู้ใช้ของ RouteSetter โดยไม่ได้ได้รับอนุญาต
 2. ในกรณีที่ RouteSetter ทราบและพิสูจน์ได้ว่ามีการเข้าใช้บัญชีโดยไม่ได้รับอนุญาต RouteSetter จะต้องแจ้งผู้ให้บริการทราบทันที เพื่อดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป หาก RouteSetter ไม่แจ้งการใช้บัญชีผู้ใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตให้ผู้ให้บริการทราบ ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ทราบถึงเหตุดังกล่าว จะถือว่าการทำธุรกรรมระหว่าง RouteSetter กับผู้ให้บริการดังกล่าวนั้นมีผลผูกพันกับ RouteSetter
 3. กรณี RouteSetter ลืมรหัสผ่าน (Password) ให้ดำเนินการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ตามวิธีการที่ผู้ให้บริการกำหนด
 4. RouteSetter รับรองว่าข้อความ รูปภาพ โลโก้ สื่อ หรือ media ต่างๆ ที่ RouteSetter นำมาใช้สำหรับการสร้างรีวิวหรือบทความ RouteSetter เป็นผู้มีลิขสิทธิ์หรือสิทธิในการนำมาใช้ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ TravelRouteSetter.Club โดยไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทางทรัพย์สิทธิทางปัญญาของบุคคลอื่น หรือทำให้เสื่อมเสียซึ่งสิทธิต่างๆ ของผู้อื่น
 5. ในกรณีของภาพถ่ายที่มีบุคคลอยู่ในภาพ หรือข้อความที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น RouteSetter จะต้องได้รับอนุญาต (consent) จากบุคคลดังกล่าวก่อนนำภาพถ่ายหรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นมาเผยแพร่ในรีวิวหรือบทความของ RouteSetter
 6. RouteSetter รับทราบและยินยอมให้ผู้ให้บริการตรวจดูและอนุมัติข้อมูลการรีวิวสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ต่างๆ หรือบทความท่องเที่ยวของ RouteSetter ก่อนจะมีการเปิดแพร่ต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ TravelRouteSetter.Club รวมถึงจัดทำรูปแบบหน้าปก ตัวหนังสือ การจัดวางรีวิวหรือบทความของ RouteSetter

1.3 สิทธิของผู้ให้บริการ

 1. ผู้ให้บริการสงวนสิทธิในการพิจารณายอมรับหรือปฏิเสธการสมัครเป็น RouteSetter แต่เพียงผู้เดียว
 2. ผู้ให้บริการมีสิทธิจัดทำหน้าปกรีวิวให้กับ RouteSetter รวมถึงแก้ไขการจัดรูปแบบรีวิว เนื้อหาของรีวิวที่ไม่เหมาะสม รวมถึงมีสิทธิที่จะระงับหรือลบการเผยแพร่รีวิวหรือข้อความที่จะก่อให้เกิดหรือก่อให้เกิดความผิดทางกฎหมายได้

1.4 สิทธิประโยชน์และโปรโมชันต่างๆ

 1. สิทธิประโยชน์ และโปรโมชันต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกำหนด
 2. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ระงับ หรือยกเลิก สิทธิประโยชน์ หรือโปรโมชันต่างๆ บนเว็บไซต์ TravelRouteSetter.Club โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

1.5 ข้อห้ามในการใช้บริการ

 1. กรณีของผู้อ่าน: ห้ามมิให้ผู้อ่านทำการคัดลอก ทำซ้ำ หรือดัดแปลงข้อความ รูปภาพ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ปรากฎอยู่เว็บไซต์ TravelRouteSetter.Club รวมถึงห้ามมิให้ผู้อ่านใช้ถ้อยคำ ข้อความ หรือรูปภาพที่มีลักษณะหยาบคาย ดูหมิ่น หมิ่นประมาทผู้อื่น หรือลามกอานาจาร ในการแสดงความเห็นบนเว็บไซต์ TravelRouteSetter.Club หรือช่องทาง social media ต่างๆ ของ Travel Route Setter
 2. กรณี RouteSetter: ห้ามมิให้ RouteSetter นำข้อความ รูปภาพ โลโก้ สื่อ หรือ media ต่างๆ ของผู้อื่น ซึ่ง RouteSetter มิได้มีสิขสิทธิ์ หรือสิทธิในการใช้หรือเผยแพร่ต่อสาธารณะมาใช้ในการทำรีวิวหรือบทความบนเว็บไซต์ TravelRouteSetter.Club รวมถึงห้ามมิให้ RouteSetter ใช้ถ้อยคำ ข้อความ หรือรูปภาพที่มีลักษณะหยาบคาย ดูหมิ่น หมิ่นประมาทผู้อื่น หรือลามกอานาจาร ในการจัดทำรีวิว บทความ และแสดงความเห็นบนเว็บไซต์ TravelRouteSetter.Club หรือช่องทาง social media ต่างๆ ของ Travel Route Setter
 3. ทั้งผู้อ่านและ RouteSetter ตกลงและรับประกันว่า จะไม่เข้าถึงหรือใช้บริการของเว็บไซต์ TravelRouteSetter.Club เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ให้บริการหรือบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นการแฮกหรือโจรกรรมข้อมูลบนเว็บไซต์

ข้อ 2. ข้อตกลงทั่วไป

 1. ผู้อ่านและ RouteSetter รับทราบว่า บรรดาข้อความ ถ้อยคำ เครื่องหมายการค้า การออกแบบ รูปแบบ รูปภาพ เสียง สัญลักษณ์ และ/หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดที่ปรากฎบนเว็บไซต์ TravelRouteSetter.Club ไม่ว่าจะมีมูลค่าทางการค้าหรือไม่ก็ตาม เป็นกรรมสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ให้บริการ โดยที่ผู้ให้บริการมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการทำซ้ำ ดัดแปลง และเผยแพร่งานอันมีลิขสิทธิ์ดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว
  ผู้อ่านและ RouteSetter จะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ให้บริการ หรือไม่กระทำการใดๆ อันเป็นเหตุให้ผู้ให้บริการต้องได้รับความเสียหายจากการเข้าหรือใช้บริการบนเว็บไซต์ TravelRouteSetter.Club
 2. ผู้ให้บริการมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ การจ้างช่วง โอนสิทธิภายใต้ข้อตกลงในการใช้บริการนี้ ให้กับบุคคลภายนอกหรือบริษัทในเครือได้ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์ล่วงหน้าจากผู้อ่านและ RouteSetter
 3. ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ยกเลิกการให้บริการแก่ผู้อ่านและ RouteSetter ได้ ในกรณีที่ผู้อ่านหรือ RouteSetter กระทำผิดข้อตกลงในการใช้บริการในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ (ข้อ 1.4 และ ข้อ 2.1) หรือกระทำผิดกฎหมายอาญา หรือกฎหมายอื่นที่มีบทลงโทษทางอาญา รวมถึงดำเนินคดีต่างๆ กับผู้อ่านหรือ RouteSetter ตามที่เห็นสมควร
  อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผู้ให้บริการพิจารณาแล้วเห็นว่าการกระทำผิดข้อตกลงในการใช้บริการ หรือการกระทำผิดกฎหมายของผู้อ่านหรือ RouteSetter ยังสามารถแก้ไขได้ ผู้ให้บริการอาจดำเนินการระงับการให้บริการชั่วคราวแก่ผู้อ่านหรือ RouteSetter จนกว่าผู้ใช้บริการจะแก้ไขการกระทำผิดดังกล่าว
 4. การที่ผู้ให้บริการไม่บังคับใช้ข้อตกลงใดๆ ตามที่ระบุในข้อตกลงในการใช้บริการนี้ ไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ในการใช้บังคับข้อตกลงนั้น เว้นแต่มีการสละสิทธิ์เป็นลายลักษณ์อักษร
 5. การตีความ และการระงับข้อพิพาทที่เกิดจากข้อตกลงการใช้บริการนี้ จะอยู่ภายใต้กฎหมายไทยและเขตอำนาจของศาลไทย โดยไม่พิจารณาถึงหลักกฎหมายขัดกัน

ผู้อ่านและ RouteSetter ยอมรับตามข้อตกลงในการใช้บริการ รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ที่จะมีขึ้นในอนาคต โดยที่ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขปรับปรุงข้อตกลงในการใช้บริการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้รับบริการทราบล่วงหน้า และจะถือว่าผู้อ่านและ RouteSetter ได้ผูกพันตามข้อกำหนดที่ได้ถูกแก้ไขเมื่อได้มีการประกาศบนเว็บไซต์ TravelRouteSetter.Club

อัปเดตล่าสุด เมื่อวันที่ 16/09/2022

หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามเพิ่มเติม :
บริษัท วี ทู อาร์ สตาร์ดัสท์ จำกัด
สถานที่ติดต่อ: 17/18 ซอยรามคำแหง 39 แยก 1 ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์: 086-353-6080, 082-950-7222
อีเมล์: [email protected]